Galaxy Note8 & S8: ตั้งค่าเสียงเรียกเข้าข้อความ

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้รับข้อความบนสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy Note8 และ Galaxy S8

การตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนเริ่มต้น

 1. เปิดแอป“ ข้อความ
 2. เลือก

  ที่มุมบนขวาของหน้าจอจากนั้นเลือก“ การตั้งค่า
 3. แตะ“ การ แจ้งเตือน
 4. แตะ " เสียงแจ้งเตือน "
 5. เลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการ

การตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนผู้ติดต่อรายบุคคล

 1. เปิดแอป“ ผู้ติดต่อ
 2. เลือกบุคคลที่คุณต้องการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า
 3. แตะ“ แก้ไข
 4. เลือก“ ดูเพิ่มเติม
 5. เลื่อนลงและเลือก“ เสียงข้อความ
 6. เลือกเสียงเรียกเข้าที่ต้องการ